Skip to main content

Biežāk uzdotie jautājumi / Rokasgrāmata

Rokasgrāmata
GEO RĪGA tematiskās kartes

GEO RĪGA sākuma skatā ir pieejamas tematiskās kartes jeb lietotnes, kurās vienkopus apkopota informācija par konkrēto tēmu.

Ar peles kursoru uzklikšķinot uz tematiskās kartes pogas, atvērsies karšu pārlūks, kurā var skatīt attiecīgos ģeotelpiskos datus un veikt citas darbības ar tiem, piemēram, datu atlasi, datu salikumu izdrukas u.c.

Tematisko karšu saturs

Kartē Rīgas pamatdati vienkopus apkopota pamatinformācija par Rīgas valstspilsētas administratīvo teritoriju – administratīvā robeža, ielas un adreses, priekšpilsētu un apkaimju robežas, kadastra informācija, sarkanās līnijas, spēkā esošā teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma karte, aktuālā ortofotokarte u.c. Šie datu slāņi ir pieejami arī citās kartēs savietošanai ar tematiskajiem datu slāņiem.

Teritorijas plānojumi tematiskajā kartē apskatāmi spēkā esošā Rīgas teritorijas plānojuma (RTP) pielikumi – funkcionālais zonējums, teritorijas ar īpašiem noteikumiem, aizsargjoslas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (TIAN) vektordati un paskaidrojuma raksta kartoshēmas dati u.c. Rīgas teritorijas plānojums apstiprināts 15.12.2021. ar Rīgas domes lēmumu Nr. 1091. “Par Rīgas teritorijas plānojuma apstiprināšanu”. Tāpat šajā tematiskajā kartē ir pieejami grafiskās daļas datu slāņi  lokālplānojumu un detālplānojumu robežas un informācija par nacionālo interešu objektu robežām, kā arī Rīgas vēsturiskā centra (RVC) un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums. Pieejams arī Rīgas teritorijas plānojums 2006. – 2018. gadam, kas ir zaudējis spēku.

Kartē Investīciju plāns publicēts Rīgas attīstības programmas 2022. – 2027. gadam (AP2027) Investīciju plāns (IP), kas veido saikni starp pašvaldības attīstības plānošanu un budžetu. Attēlotie IP projekti ir infrastruktūras projekti ar konkrētu novietojumu valstspilsētas teritorijā. Tie ir grupēti atbilstoši AP2027 Stratēģiskajā daļā definētajām prioritātēm. 

Tematiskajā lietotnē Pašvaldības īpašumi pakāpeniski tiek publicēta informācija par Rīgas valstspilsētas pašvaldības un Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību nekustamajiem īpašumiem un darījumiem ar pašvaldības nekustamo īpašumu.

Kartē Ģeodēziskie tīkli pieejama informācija par Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem – punktu nosaukumi, atrašanās vieta apvidū, ģeodēziskie raksturlielumi, punktu fotouzņēmumi un aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem, ģeodēziskā tīkla shēma. Tematiskā karte tiks papildināta arī ar citiem ģeodēzisko darbu veikšanai nozīmīgiem datiem, piemēram, valsts ģeodēziskā tīkla punktiem, GNSS lietošanas teritorijām Rīgā, Rīgas kvaziģeoīda modeli RIGA’20 u.c.

Vides datu tematiskajā lietotnē tiek apkopota telpiskā informācija par dažāda veida piesārņojumu Rīgā, kā arī ir pieejami atkritumu apsaimniekošanas dati, pilsētas dižkoku datubāze, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas u.c. ar vides kvalitāti saistītie dati.

Rīgas veloinfrastruktūras dati, t. sk. plānotā veloinfrastruktūra, sabiedriskā transporta maršruti un pieturvietas u. c. informācija, kas saistīta ar pārvietošanos Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā pieejama tematiskajā kartē Satiksme un mobilitāte.

Kartē Pilsētvide pakāpeniski tiks apkopoti dati par Rīgas publiskajā telpā pieejamajiem pašvaldības pilsētvidi veidojošiem objektiem – afišu stendi, rotaļu un aktīvās atpūtas laukumi, vidi degradējošās būves u.c. Tāpat pieejama informācija par, piemēram, ietvju centralizēto attīrīšanu un citiem pilsētvidi ietekmējošiem procesiem.   

Kartē Tematiskie plānojumi publicēti tematiskie plānojumi, ko izstrādājusi Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas teritorijas plānojuma sagatavošanai. Tematiskie plānojumi analizē dažādus pilsētbūvnieciskus jautājumus atbilstoši pilsētas stratēģiskajām nostādnēm teritorijas izmantošanas aspektā, izvirzot uzdevumus un pamatojot Rīgas teritorijas plānojuma risinājumus. Vairāk par tematiskajiem plānojumiem var uzzināt Pilsētas attīstības departamenta tīmekļa vietnē.

Skip to content

Tīmekļa vietnē tiek apstrādātas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kas ir būtiskas, un ļauj piekļūt dažādām tīmekļa vietnes daļām. Nepieciešamās sīkdatnes tiek saglabātas Tavā datorā, viedtālrunī, planšetdatorā vai citā ierīcē vietnes apmeklējuma un pārlūkošanas laikā vai noteiktā laika periodā. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.