Skip to main content

Atvērtie dati

Atvērtie dati
Rīgas ielu sarkanās līnijas

Datu kopa satur informāciju par Rīgas valstspilsētas pašvaldības ielu sarkanajām līnijām, kas norobežo ceļa, ielas un piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju no apbūvējamās vai citā veidā izmantojamās teritorijas. Tās noteiktas ar spēkā esošiem teritorijas plānojumiem, lokālplānojumiem un detālplānojumiem. Dati tiek uzturēti Latvijas 1992. gada koordinātu sistēmā (LKS-92 TM) ar mēroga 1:500 precizitāti.

Ņem vērā!
  • Datu atkalizmantošanā ir jāņem vērā licences nosacījumi.
  • Atjaunošanās biežums: reizi mēnesī.

Rīgas ielu sarkanās līnijas (SHP)
Rīgas ielu sarkanās līnijas (GPKG)
Rīgas ielu sarkanās līnijas (DXF)
Rīgas ielu sarkanās līnijas (KML)
Rīgas ielu sarkanās līnijas (DWG)

Metadati

NosaukumsRīgas ielu sarkanās līnijas
AprakstsAr spēkā esošajiem teritorijas plānojumiem, lokālplānojumiem un detālplānojumiem noteiktās ielu sarkanās līnijas Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā, kas norobežo ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas.
TipsDatu kopa
Atsauceshttps://www.rdpad.lv/rtp/speka-esosais/
https://www.rdpad.lv/par-rvc/speka-esosie-planojumi-rvc-un-ta-aizsardzibas-zona/speka-esosais-teritorijas-planojums-rvc-un-ta-aizsardzibas-zona/
https://www.rdpad.lv/speka-esosie-lokalplanojumi/
https://www.rdpad.lv/geotelpiskie-dati/
https://www.eriga.lv/
https://georiga.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis/
IdentifikatorsLVA.RD.GEO.SL
ValodaLatviešu
TematsPlānošana, kadastrs
AtslēgvārdiApgabala pārvaldības/ierobežojumu/reglamentētas zonas un ziņošanas vienības
Sarkanās līnijas
Aizsargjoslas Rīgā
Izmantotā vārdnīcaGEMET – INSPIRE themes
Ģeogrāfiskais izgriezumsW: 23.9212 E: 24.3416 N: 57.0972 S: 56.8503
Laika tvērums2023-02-16 – līdz šim brīdim
Publicēšanas datums2023-02-16
Datu izcelsmeAizsargjoslas gar ielām un autoceļiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā nosaka spēkā esošo teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu grafiskajā daļā un atzīmē zemesgabalu plānos kā sarkano līniju (esoša vai projektēta ielas robeža). Rīgas teritorijas plānojums ir apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” un īstenojams no 16.02.2023. 27.06.2013. stājušies spēkā ar Rīgas domes 18.06.2013. lēmumu Nr. 6331 apstiprinātie Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grozījumi, kas īstenojami no 23.09.2013. Spēkā esošie lokālplānojumi un detālplānojumi atrodami Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” – https://geolatvija.lv/geo/tapis.
Mērogs1:500
Izšķirtspēja5 cm
Specifikācija1. Aizsargjoslu likums
2. Teritorijas attīstības plānošanas likums
3. 2012. gada 16. oktobra MK noteikumi Nr. 711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
4. 2014. gada 14. oktobra MK noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
5. 2021. gada 15. decembra Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”
Atbilstība1. Atbilst
2. Atbilst
3. Atbilst
4. Atbilst
5. Atbilst
Piekļuves un lietošanas nosacījumi1. Dati pieejami visiem interesentiem
2. Maksa par datiem netiek piemērota
3. Datu izmantošanai nav nepieciešams saņemt datu izmantošanas atļauju atbilstoši 30.08.2011. MK noteikumiem Nr. 673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība”
Publiskās piekļuves ierobežojumiIerobežojumu nav
ĪpašnieksRīgas valstspilsētas pašvaldība, pad@riga.lv
AutorsPilsētas attīstības departamenta Mobilitātes plānošanas pārvalde, geo@riga.lv
KontaktpunktsPilsētas attīstības departamenta Mobilitātes plānošanas pārvalde, geo@riga.lv
Skip to content

Tīmekļa vietnē tiek apstrādātas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kas ir būtiskas, un ļauj piekļūt dažādām tīmekļa vietnes daļām. Nepieciešamās sīkdatnes tiek saglabātas Tavā datorā, viedtālrunī, planšetdatorā vai citā ierīcē vietnes apmeklējuma un pārlūkošanas laikā vai noteiktā laika periodā. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.