Skip to main content

Atvērtie dati

Atvērtie dati
Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums

Rīgas vēsturiskā centra (RVC) teritorijas plānojums ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas izstrādāts balstoties uz Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumu, šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un nosaka prasības Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas (AZ) teritorijas izmantošanai un apbūvei. Rīgas vēsturiskais centrs ir valsts nozīmes kultūras pieminekļa daļa. Rīgas vēsturiskais centrs ir iekļauts Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Pasaules mantojuma sarakstā.

Ņem vērā!

RVC un tā AZ teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana (SHP)
RVC un tā AZ teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana (GDB)
RVC un tā AZ teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana (GPKG)
RVC un tā AZ teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana (KML)

RVC un tā AZ apbūves veidošanas pamatnosacījumi (SHP)
RVC un tā AZ apbūves veidošanas pamatnosacījumi (GDB)
RVC un tā AZ apbūves veidošanas pamatnosacījumi (GPKG)
RVC un tā AZ apbūves veidošanas pamatnosacījumi (KML)

RVC robežas (SHP)
RVC robežas (GDB)
RVC robežas (GPKG)
RVC robežas (KML)

Metadati

NosaukumsRīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums
AprakstsRīgas vēsturiskā centra (RVC) un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana (karte Nr. 2) ir daļa no Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma, kas nosaka teritorijas turpmāko izmantošanu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību.

Rīgas vēsturiskā centra (RVC) un tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi (karte Nr. 3) ir daļa no Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma, kas nosaka teritorijas turpmāko izmantošanu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību.

Dati pieejami *.SHP datņu formātā, Latvijas 1992. gada koordinātu sistēmā (LKS-92 TM). Dati pieejami arī *.PDF rastra datņu formātā Pilsētas attīstības departamenta mājas lapas sadaļā “Attīstība/Teritorijas plānošana” un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā.
TipsDatu kopa
Atsauceshttp://www.rdpad.lv/rtp/rvc/
https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_149
https://www.rdpad.lv/geotelpiskie-dati/
https://georiga.lv/
IdentifikatorsLVA.RD.GEO.RVC.2006.2
ValodaLatviešu
TematsPlānošana/kadastrs
AtslēgvārdiApgabala pārvaldības/ierobežojumu/reglamentētas zonas un ziņošanas vienības
Rīgas vēsturiskā centra plānojums
Plānojums
Izmantotā vārdnīcaGEMET – INSPIRE themes
Ģeogrāfiskais izgriezumsW: 23.9212 E: 24.3416 N: 57.0972 S: 56.8503
Laika tvērums2006-02-07 – līdz šim brīdim
Publicēšanas datums2006-02-07
Datu izcelsmeGrafiskās daļas datu sagatavošanā kā kartogrāfiskā pamatne izmantots SIA “Rīgas Ģeometrs” sagatavotais Rīgas topogrāfiskais plāns mērogā 1:2000, kas sastādīts pēc 1999. gada aerofotografēšanas materiāliem un kam lauka apsekošana veikta 2003. gadā, un Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra dati – teksta un grafiskā informācija (aktualizēta 2005. gada jūlijā, grozījumi – 2012. gada decembrī).
Mērogs1:2000
Specifikācija1. Teritorijas attīstības plānošanas likums
2. Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums
3. 2004. gada 8. marta MK noteikumi Nr. 127 “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”
4. 2014. gada 14. oktobra MK noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
5. 2013. gada 30. aprīļa MK noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 1. – 3. pielikums
6. 2006. gada 7. februāra Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
Atbilstība1. Atbilst
2. Atbilst
3. Atbilst
4. Atbilst
5. Atbilst
6. Atbilst
Piekļuves un lietošanas nosacījumi1. Dati pieejami visiem interesentiem
2. Maksa par datiem netiek piemērota
3. Nepieciešams saņemt datu izmantošanas atļauju atbilstoši 30.08.2011. MK noteikumiem Nr. 673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība”
Publiskās piekļuves ierobežojumiIerobežojumu nav
ĪpašnieksRīgas valstspilsētas pašvaldība, pad@riga.lv
AutorsPilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas plānošanas nodaļa, geo@riga.lv
KontaktpunktsPilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvalde, geo@riga.lv

Skip to content

Tīmekļa vietnē tiek apstrādātas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kas ir būtiskas, un ļauj piekļūt dažādām tīmekļa vietnes daļām. Nepieciešamās sīkdatnes tiek saglabātas Tavā datorā, viedtālrunī, planšetdatorā vai citā ierīcē vietnes apmeklējuma un pārlūkošanas laikā vai noteiktā laika periodā. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.