Skip to main content

Atvērtie dati

Atvērtie dati
Rīgas teritorijas plānojums (spēkā)

Rīgas teritorijas plānojums ir Rīgas pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālo zonējumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī citus teritorijas izmantošanas nosacījumus. Funkcionālais zonējums ir Rīgas teritorijas plānojuma daļa, kurā attēlots teritorijas zonējums, teritorijas ar īpašiem noteikumiem un īpaša statusa teritoriju robežas. Dati tiek uzturēti Latvijas 1992. gada koordinātu sistēmā (LKS-92 TM) ar mēroga 1:10 000 precizitāti.

Rīgas teritorijas plānojums ir apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” un īstenojams no 16.02.2023.

Ņem vērā!

RTP funkcionālais zonējums (SHP)
RTP funkcionālais zonējums (GDB)
RTP funkcionālais zonējums (GPKG)
RTP funkcionālais zonējums (KML)

RTP teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN) (SHP)
RTP teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN) (GDB)
RTP teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN) (GPKG)
RTP teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN) (KML)

Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi (SHP)
Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi (GDB)
Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi (GPKG)
Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi (KML)

RTP teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (RTIAN 14.pielikums Perimetrālās apbūves teritorijas) (SHP)
RTP teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (RTIAN 14.pielikums Perimetrālās apbūves teritorijas) (GDB)
RTP teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (RTIAN 14.pielikums Perimetrālās apbūves teritorijas) (GPKG)
RTP teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (RTIAN 14.pielikums Perimetrālās apbūves teritorijas) (KML)

RTP Citas teritorijas (SHP)
RTP Citas teritorijas (GDB)
RTP Citas teritorijas (GPKG)
RTP Citas teritorijas (KML)

Metadati

NosaukumsRīgas teritorijas plānojums (spekā)
AprakstsRīgas teritorijas plānojums ir Rīgas pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālo zonējumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī citus teritorijas izmantošanas nosacījumus.

Funkcionālais zonējums ir Rīgas teritorijas plānojuma daļa, kurā attēlots teritorijas zonējums, teritorijas ar īpašiem noteikumiem un īpaša statusa teritoriju robežas.

Teritorijas ar īpašiem noteikumiem jeb TIN teritorijas ir daļa no Rīgas teritorijas plānojuma un tajās ir attēlotas pašvaldības noteiktas teritorijas, kurās papildus teritorijas plānojumā noteiktajam funkcionālajam zonējumam ir ievērojamas specifiskas prasības, kas izriet no katras teritorijas izveides mērķa un teritorijas īpatnībām.

Citas teritorijas ir daļa no Rīgas teritorijas plānojuma, kas nosaka prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei un citus teritorijas izmantošanas nosacījumus. Attēlo datus par specifiskām teritorijām, kuru robežas izriet no valsts normatīvo aktu prasībām vai pašvaldību nākotnes sadarbības plāniem.

Galvenās aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas aprobežojumi ir daļa no Rīgas teritorijas plānojuma, kas nosaka prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei un citus teritorijas izmantošanas nosacījumus. Attēlo datus par pašvaldības kompetencē esošajām apgrūtinātajām teritorijām un apgrūtinātajām teritorijām un objektiem, kuriem nosaka aizsargjoslas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par apgrūtinātajām teritorijām, kā arī citus teritorijas izmantošanas ierobežojumus, kas noteikti, lai nodrošinātu objektu drošu funkcionēšanu un samazinātu to negatīvo ietekmi uz cilvēkiem un vidi.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pielikumi ir Rīgas teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanai un apbūves noteikumu daļa, kas grafiski attēlo prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. 

Dati pieejami *.SHP datņu formātā, Latvijas 1992. gada koordinātu sistēmā (LKS-92 TM). Publiski dati pieejami *.PDF rastra datņu formātā Pilsētas attīstības departamenta mājas lapas sadaļā “Attīstība/Teritorijas plānošana”.
TipsDatu kopu grupa
Atsauceshttps://www.rdpad.lv/rtp/speka-esosais/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22161
https://www.rdpad.lv/geotelpiskie-dati/
https://georiga.lv/
IdentifikatorsLVA.RD.GEO.RTP.2030.
ValodaLatviešu
TematsPlānošana/kadastrs
AtslēgvārdiApgabala pārvaldības/ierobežojumu/reglamentētas zonas un ziņošanas vienības
Rīgas teritorijas plānojums
Izmantotā vārdnīcaGEMET – INSPIRE themes
Ģeogrāfiskais izgriezumsW: 23.9212 E: 24.3416 N: 57.0972 S: 56.8503
Laika tvērums
Publicēšanas datums
Datu izcelsmeRīgas teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar pēctecības principu, izvērtējot Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam un tā īstenošanas praksi.
Rīgas teritorijas plānojuma funkcionālais zonējums un tam atbilstošie teritorijas izmantošanas veidi, kā arī apbūves parametri noteikti atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasībām, ar Rīgas domes 27.05.2014. Nr. 1173 apstiprinātās Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas nostādnēm, ņemot vērā izstrādāto pētījumu rezultātus, kā arī izvērtējot fizisku un juridisku personu iesniegtos priekšlikumus teritorijas izmantošanai un attīstībai un valsts institūciju sniegto informāciju un atzinumus par plānojumu.
Rīgas teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar valsts līmeņa normatīvajiem aktiem attīstības plānošanas jomā, kas paredz teritorijas plānojumā noteikt teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN), lai nodrošinātu valsts vai pašvaldības izvirzīto plānošanas mērķu sasniegšanu transporta, ūdenssaimniecības, kultūras pieminekļu aizsardzības vai apstādījumu un specifisku dabas teritoriju aizsardzības jomā. Atsevišķas TIN teritorijas noteiktas pamatojoties uz iepriekš izstrādātajiem attīstības plānošanas dokumentiem (lokālplānojumiem), lai nodrošinātu šo teritoriju specifiskās attīstības prasības.
 Apgrūtinātās teritorijas un objekti, kuriem noteiktas aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas ierobežojumi attēlotas saskaņā ar informāciju, ko sniedz objektu īpašnieki, valsts institūcijas, kuru pārziņā ir attiecīgās jomas pārvaldība un datiem no normatīvajiem aktiem. Atsevišķas teritorijas noteiktas pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, to izvērtējuma un modelēšanas datiem.

Grafiskās daļas dati sagatavošanā kā kartogrāfiskā pamatne izmantots Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – LĢIA) Rīgas topogrāfiskais plāns mērogā 1:2000 un mērogā 1:10 000 un Rīgas ortofotokarte mērogā 1:10 000. Plānojuma izstrādē izmantoti arī Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra dati – teksta un grafiskā informācija.
Mērogs1:10000
Specifikācija1. Teritorijas attīstības plānošanas likums
1. Teritorijas attīstības plānošanas likums
2. MK 14.10.2014. noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
3. MK 30.04.2013. noteikumi Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
4. Rīgas domes 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr.38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
5. Rīgas domes 15.12.2021. saistošie noteikumi Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”
Atbilstība1. Atbilst
2. Atbilst
3. Atbilst
4. Atbilst
5. Atbilst
Piekļuves un lietošanas nosacījumi1. Dati pieejami visiem interesentiem
2. Maksa par datiem netiek piemērota
3. Nepieciešams saņemt datu izmantošanas atļauju atbilstoši 30.08.2011. MK noteikumiem Nr. 673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība”
Publiskās piekļuves ierobežojumiIerobežojumu nav
ĪpašnieksRīgas valstspilsētas pašvaldība, pad@riga.lv
AutorsPilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas plānošanas nodaļa, geo@riga.lv
KontaktpunktsPilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvalde, geo@riga.lv

Skip to content

Tīmekļa vietnē tiek apstrādātas tikai nepieciešamās sīkdatnes, kas ir būtiskas, un ļauj piekļūt dažādām tīmekļa vietnes daļām. Nepieciešamās sīkdatnes tiek saglabātas Tavā datorā, viedtālrunī, planšetdatorā vai citā ierīcē vietnes apmeklējuma un pārlūkošanas laikā vai noteiktā laika periodā. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.