Skip to main content

Open data

Open data
Red line boundaries of the streets of Riga

The data set contains information about the red line boundaries of Riga Local Government streets, which delimit the territory necessary for the construction of roads, streets and driveways (including utility corridors) from the territory to be built on or otherwise used. They are defined by valid territorial plans, local plans and detailed plans. The data is maintained in the Latvian 1992 coordinate system (LKS-92 TM) with a scale of 1:500 accuracy.

Please note!
  • Any re-use of data must be subject to license conditions.
  • Frequency of renewal: once a month.

Red line boundaries of the streets of Riga (SHP)
Red line boundaries of the streets of Riga (GPKG)
Red line boundaries of the streets of Riga (DXF)

Metadati

NosaukumsRīgas ielu sarkanās līnijas
AprakstsAr spēkā esošajiem teritorijas plānojumiem, lokālplānojumiem un detālplānojumiem noteiktās ielu sarkanās līnijas Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā, kas norobežo ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas.
TipsDatu kopa
Atsauceshttps://www.rdpad.lv/rtp/speka-esosais/
https://www.rdpad.lv/par-rvc/speka-esosie-planojumi-rvc-un-ta-aizsardzibas-zona/speka-esosais-teritorijas-planojums-rvc-un-ta-aizsardzibas-zona/
https://www.rdpad.lv/speka-esosie-lokalplanojumi/
https://www.rdpad.lv/geotelpiskie-dati/
https://www.eriga.lv/
https://georiga.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis/
IdentifikatorsLVA.RD.GEO.SL
ValodaLatviešu
TematsPlānošana, kadastrs
AtslēgvārdiApgabala pārvaldības/ierobežojumu/reglamentētas zonas un ziņošanas vienības
Sarkanās līnijas
Aizsargjoslas Rīgā
Izmantotā vārdnīcaGEMET – INSPIRE themes
Ģeogrāfiskais izgriezumsW: 23.9212 E: 24.3416 N: 57.0972 S: 56.8503
Laika tvērums2023-02-16 – līdz šim brīdim
Publicēšanas datums2023-02-16
Datu izcelsmeAizsargjoslas gar ielām un autoceļiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā nosaka spēkā esošo teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu grafiskajā daļā un atzīmē zemesgabalu plānos kā sarkano līniju (esoša vai projektēta ielas robeža). Rīgas teritorijas plānojums ir apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” un īstenojams no 16.02.2023. 27.06.2013. stājušies spēkā ar Rīgas domes 18.06.2013. lēmumu Nr. 6331 apstiprinātie Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grozījumi, kas īstenojami no 23.09.2013. Spēkā esošie lokālplānojumi un detālplānojumi atrodami Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” – https://geolatvija.lv/geo/tapis.
Mērogs1:500
Izšķirtspēja5 cm
Specifikācija1. Aizsargjoslu likums
2. Teritorijas attīstības plānošanas likums
3. 2012. gada 16. oktobra MK noteikumi Nr. 711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
4. 2014. gada 14. oktobra MK noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
5. 2021. gada 15. decembra Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”
Atbilstība1. Atbilst
2. Atbilst
3. Atbilst
4. Atbilst
5. Atbilst
Piekļuves un lietošanas nosacījumi1. Dati pieejami visiem interesentiem
2. Maksa par datiem netiek piemērota
3. Datu izmantošanai nav nepieciešams saņemt datu izmantošanas atļauju atbilstoši 30.08.2011. MK noteikumiem Nr. 673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība”
Publiskās piekļuves ierobežojumiIerobežojumu nav
ĪpašnieksRīgas valstspilsētas pašvaldība, pad@riga.lv
AutorsPilsētas attīstības departamenta Mobilitātes plānošanas pārvalde, geo@riga.lv
KontaktpunktsPilsētas attīstības departamenta Mobilitātes plānošanas pārvalde, geo@riga.lv
Skip to content

The website processes only the necessary cookies that are essential and allow you to access different parts of the website. The necessary cookies are stored on your computer, smartphone, tablet or other device during the visit and browsing of the website or for a certain period of time. These cookies are necessary for the operation of the website, which means they cannot be turned off. Therefore, the user’s consent is not required for this cookie category.