Skip to main content

Open data

Open data
Buildings in the administrative territory of Riga

The data set contains information about buildings in the administrative territory of the city of Riga. Current data is obtained from plans of executive measurements of new buildings and orthophoto maps. The data is maintained in the Latvian 1992 coordinate system (LKS-92 TM) with a scale of 1:2000 accuracy.

Please note!

Existing buildings (SHP)
Existing buildings (GPKG)
Existing buildings (DXF)

Deleted structures (SHP)
Deleted structures (GPKG)
Deleted structures (DXF)

Metadati

NosaukumsRīgas būvju datubāze
AprakstsRīgas būvju datubāzē tiek apkopota un uzturēta aktuāla informācija par būvēm. Tā nodrošina aktuālas informācijas par būvēm pieejamību tiem, kam tā nepieciešama. Datubāzē tiek apkopota gan tekstuālā, gan grafiskā informācija par Rīgas būvēm. Aktuālā informācija tiek iegūta no jauno būvju izpildmērījumu plāniem un ortofotokartēm. Papildus datu iegūšanai tiek izmantota Rīgas valstspilsētas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) datubāze un ortofotokartes.
TipsDatu kopa
Atsauceshttps://georiga.lv/
IdentifikatorsLVA.RD.GEO.BUVESDB
ValodaLatviešu
TematsBūves, Ģeogrāfiskā atrašanās vieta
AtslēgvārdiBūves
Ēkas
Būvju datubāze
Izmantotā vārdnīcaGEMET – INSPIRE themes
Ģeogrāfiskais izgriezumsW: 23.9212 E: 24.3416 N: 57.0972 S: 56.8503
Laika tvērums1999-05-12 – līdz šim brīdim
Publicēšanas datums2020-04-29
Datu izcelsmeDatubāzes sagatavošanā izmantots Rīgas digitālais plāns mērogā 1:2000, ko Dānijas uzņēmums “Blominfo” A/S izgatavoja no saviem 1999. gada pavasarī veiktajiem aerofotografēšanas materiāliem un 2000. gada martā nodeva Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centram. Datubāze tiek papildināta ar jauno būvju izpildmērījumu plāniem, kurus pēc būvju (ēku vai inženierbūvju) izbūves pabeigšanas ģeodēziskajos darbos sertificētas personas uzmēra un izgatavo mērogā 1:500. Būvju ģeodēziskie izpildmērījumu plāni tiek iesniegti Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldē, kas izvērtē un pārbauda to atbilstību akceptētajiem būvprojektiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām saskaņotajai būvniecības dokumentācijai un situācijai apvidū. Visi būvju izpildmērījumu plāni tiek apkopoti vienā datnē un saglabāti mēneša ietvaros. Datu iegūšanai papildus tiek izmantota ADTI datubāzē uzkrātā informācija (digitāli iesniegtie topogrāfiskie plāni un izpildmērījumu plāni mērogā 1:500), kā arī informācija no pieejamajām ortofotokartēm.
Mērogs1:2000
Specifikācija1. 2012. gada 24. aprīļa MK noteikumi Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”
2. 2019. gada 18. decembra Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”
Atbilstība1. Atbilst
2. Neatbilst
Piekļuves un lietošanas nosacījumi1. Dati pieejami visiem interesentiem
2. Maksa par datiem netiek piemērota
3. Datu izmantošanai nav nepieciešams saņemt datu izmantošanas atļauju atbilstoši 30.08.2011. MK noteikumiem Nr. 673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība”
Publiskās piekļuves ierobežojumiIerobežojumu nav
ĪpašnieksRīgas valstspilsētas pašvaldība, pad@riga.lv
AutorsPilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvalde, geo@riga.lv
KontaktpunktsPilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvalde, geo@riga.lv
Metadati

NosaukumsRīgas dzēsto būvju datubāze
AprakstsRīgas dzēsto būvju datubāzē tiek apkopota un uzturēta aktuāla informācija par dabā neesošām būvēm. Tā nodrošina aktuālas informācijas par dabā neesošām būvēm pieejamību tiem, kam tā nepieciešama. Datubāzē tiek apkopota gan tekstuālā, gan grafiskā informācija par neesošām būvēm. Papildus datu iegūšanai tiek izmantota Rīgas valstspilsētas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) datubāze un ortofotokartes.
TipsDatu kopa
Atsauceshttps://georiga.lv/
IdentifikatorsLVA.RD.GEO.DZESTASBUVESDB
ValodaLatviešu
TematsBūves, Ģeogrāfiskā atrašanās vieta
AtslēgvārdiBūves
Ēkas
Dzēstas būves
Izmantotā vārdnīcaGEMET – INSPIRE themes
Ģeogrāfiskais izgriezumsW: 23.9212 E: 24.3416 N: 57.0972 S: 56.8503
Laika tvērums2011-01-01 – līdz šim brīdim
Publicēšanas datums2020-04-29
Datu izcelsmeDatubāze satur informāciju no Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldē sagatavotajām un Rīgas domes lietvedības informatīvajā sistēmā reģistrētajām izziņām par būvju un ēku neesību. Balstoties uz šīm izziņām un izmantojot uzkrātos Valsts zemes dienesta vēsturiskos kadastra datus, tiek sagatavota un apkopota grafiskā informācija par būvēm vienā datnē tekošā mēneša ietvaros. Datu iegūšanai papildus tiek izmantota ADTI datubāzē uzkrātā informācija (digitāli iesniegtie topogrāfiskie plāni un izpildmērījumu plāni mērogā 1:500), kā arī informācija no pieejamajām ortofotokartēm.
Mērogs1:2000
Specifikācija1. 2012. gada 24. aprīļa MK noteikumi Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”
2. 2019. gada 18. decembra Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”
Atbilstība1. Atbilst
2. Neatbilst
Piekļuves un lietošanas nosacījumi1. Dati pieejami visiem interesentiem
2. Maksa par datiem netiek piemērota
3. Datu izmantošanai nav nepieciešams saņemt datu izmantošanas atļauju atbilstoši 30.08.2011. MK noteikumiem Nr. 673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība”
Publiskās piekļuves ierobežojumiIerobežojumu nav
ĪpašnieksRīgas valstspilsētas pašvaldība, pad@riga.lv
AutorsPilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvalde, geo@riga.lv
KontaktpunktsPilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvalde, geo@riga.lv
Skip to content

The website processes only the necessary cookies that are essential and allow you to access different parts of the website. The necessary cookies are stored on your computer, smartphone, tablet or other device during the visit and browsing of the website or for a certain period of time. These cookies are necessary for the operation of the website, which means they cannot be turned off. Therefore, the user’s consent is not required for this cookie category.